جنبی ملی
 
 
نگار مهر
نقش نهان
مصطفی
گود و گذر
سنگ قبر
زنده رود
دیار زاینده
درخت بی سایه
در عمق میدان
در احوال مهر
خمول
پیرمرد و بازار
او می‌گوید
آنا