پوستر
 
 
پوستر اصفهان
پوستر کارگاه آموزشی تولید مستند
پوستر کارگاههای آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی
پوستر شهر
پوستر جایزه شهید آوینی
پوستر هشتمین جشنواره سینما حقیقت