مسابقه شهید آوینی
 
 
امیر خوراکیان
محمد داودی
محمد رضا جعفری جلوه