انتخاب مسابقه ملی (مستد های نیمه بلند)
 
 
آزاده بیزار گیتی
محمود رحمانی
سید حسین حقگو