مسابقه بین الملل (-30)
 
 
برن اشنایدر
پشت فرمان
مالکیه
گوران
معدنچی کوچک
پارکینگ
نوئما
رام کننده‌های ماهی
دهان شیر باز می‌شود
سمت چپ صورت
دودکش سفید
زمستانی