هیئت انتخاب بین الملل
 
 
حسن علیزاده
شیرین نادری
مسعود بخشی