سیاسی (مسابقه ملی)
 
 
یزدان تفنگ ندارد
 مادران سربرنیتسا
سبز، سپید، سرخ
به رنگ آسمان( خلیج فارس)
به دنبال حقیقت
بحران کوزوو
ایران هراسی
اقلیت- اکثریت
اعدام به جرم آزادی
آینه‌های غبار گرفته