هیئت انتخاب بین الملل
 
 
شیرین نادری
محسن قیصری
محمود عبداللهی
سیاوش سرمدی
فیما امامی