اجتماعی(مسابقه ملی)
 
 
یک روز با قفل ساز ملکان
همه دانا
هائیتی زنده است
من از معلمم پرسیدم...
نانی از دل سنگ
مشترک مورد نظر
مرثیه‌ای برای خورشید
ماموریت غیرممکن
فرشتگان نجات
فرت بافی
شعر بافی
زندگی زیباست..
رویای زندگی
ده تا
دایره قسمت
خواب و بیدار
برای سوگند
تقاطع
ایستگاه
ایستگاه بعد....
از قبیله من
آبی تر از دریا