مشاهیر و مفاخر (مسابقه ملی)
 
 
و من مسافرم
...و آسمان آبی
من پشت این دریچه چشم به راه بهارم
قلبی که می‌تپد
فرشچیان
فارسی شکر است
سفر ناتمام
سعدی شاعر مصلح
دکتر شیخ
حقیقت گمشده
پیدای نا پیدا
این سالها که می‌گذرد
ایراندخت
از پاریز تا پاریس
اتاق نیمه تاریک، پنجره نیم روشن