هیئت انتخاب مسابقه ملی
 
 
ابوالقاسم ناصری
مهناز مظاهری
علیرضا قاسم‌خان
مهرداد زاهدیان
مصطفی دالایی
سید حسین حق‌گو
اصغر بختیاری