هیئت داوران مسابقه ملی
 
 
مهدی همایونفر
وحید موسائیان
سعید کریمی
جلیل عرفان منش
رضا دریانوش
محمد درمنش
بهمن حبشی
ابوالفضل جلیلی
حسین ترابی