دینی و رضوی (مسابقه ملی)
 
 
همنوا با زینب
هجرت
ویونا
وهوم
مسجد دارالاحسان
وندا
و بار دیگر دمام...
نشانه ساز
ماه بر بام
فیروزه اسلام
عکاسخانه
ضامن آهو
سقا تالار
 سقانفار
دوباره نگریستن
سر بر شانه آسمان
تکیه کن
بیست و هشتم ماه صفر
بی بی مراد
بخشو
امام رضا
اللر( دست‌ها)