علمی فناوری (مسابقه ملی)
 
 
به روشنی نور
جور دیگر دیدن
درمانگر
زندگی آبی
طلوعی دوباره
غلبه بر سنگ
 مدرسه  کوچک، آرزوهای بزرگ