دفاع مقدس (مسابقه ملی)
 
 
مجیده
 نغمه‌های نامیرا
لیکو
غروب فراق
 سوسنگرد
رستاخیز
خواب خوش بیداری
جنایت در سکوت
تنها گریه کن